Co je a nen absinthe Jak se pije absinthe esk absinthe Otzky a odpovdi
Absinthe "ndob" Historie absinthu Kniha Nvtv Odkazy

esk absint

 

Nebyla by to nhoda, kdybyste se zeptali absintovho odbornka na esk absint a dostali odpov, e jde o oxymron. Bohuel donedvna tomu tak opravdu bylo. esk absint ze supermarket, m s pravm absintem pramlo spolenho. Podobnosti nalezneme pouze u zelen (a to jet umle vytvoen) barvy. Jak u bylo eeno v sekci Co je a nen absint, na eskm zem se prav absint vyrb velmi poskrovnu. Jsou tac prodejci, kte ani netu, e absint ve skutenosti nen ryze esk vrobek. Osobn jsem se setkal s dodavatelem, kter si myslel, e echy maj na absint svtov monopol. Jedin svtl vjimky jsou absinty z produkce Martina ufnka, likrky Cami s exportnm artikly a nov i absinty Petit Frere od L'ORu, viz ne. Na eskm zem se takt produkuje tajemn Oliva absinthe, jeho amerit destili eskho pvodu tvrd, e nalezli prvorepublikov recept na autentick absint.

Ve ostatn made in Czech republic s nzvem absint, absinth, nebo nedej boe absinthe, nelze definovat jako skuten absint! Jsou to vlastn jen bylinn macerty nebo likry, kter by se mly jmenovat jinak, aby nedochzelo k nynjm omylm ze strany oklamanch zkaznk.

Thujon!

Pravidlo slo 1:

Thujon obsaen v absintu vm nepinese halucinace ani kdybyste absint pili po litrech.

Dostvme se k nejvtmu reklamnmu triku v souvislosti s eskm absintem! Jen tko lze pehldnout tzv. dodaten informace u nkterch eskch absint tkajc se obsahu thujonu. Pehrle informac o mnostv thujonu pmo vybz k myln mylence, e m vce thujonu, tm kvalitnj absint. Nkte vrobci dokonce tvrd, e obsah thujonu v historickm absintu byl nkolikansobn vy ne dnes. Na dnm historickm propaganm plaktu, nebo pohlednici propagujc absint nenaleznete informace typu N absint je jedinen tm, e obsahuje XXmg/l thujonu! Chlubc se producenti, vychvalujc thujon, do svch produkt mermomoc lduj 35mg/l a 100mg/l thujonu (s vstrahou, e nco takovho se v echch ani nesm prodvat... ale pi troe hledn se s takovou lahv setkte kdekoliv v praskch ulicch), piem dle men v dochovanch historickch absintech se namilo pouhch 0,5mg/l a 48,3mg/l! Z toho plyne, e historick absint neml v dnm ppad 200mg/l a tzv. absintismus byl zpsoben pouze alkoholem, tzn., e lo vlastn o pouh alkoholismus, se kterm se lidstvo potk i dnes.  Ano, thujon je jedovat a ve velkm mnostv lze skuten prot vjimen stavy... spolu s kolapsem jater a centrln nervovou soustavou. Abyste doclili alespo minimlnch ink thujonu, musel by jeho obsah v absintech bt a tiscinsobn v pomru s dnenmi hodnotami. Nkolikrt byste se otrvili alkoholem ne se by se dostavilo cokoliv zpsoben thujonem. Vrobci se brn tm, e m vce budete pt jejich produkty, tm vce budete otupl k alkoholu a tm vce budete citliv na thujon. Pokud jde o tzv. vedlej stavy zpsoben absintem, jako nap. ist opilost, barevn sny atp., pak tyto jsou produktem kombinace irokho psma bylinek, v ele se svatou trojic (kter se v nkterch eskch absintech vbec nenachz), nutno tak podotknout, e se jedn o stavy nepatrn a zle na citlivosti jedince.

Seteno a podtreno, kombinace ohnivho ritulu, thujonu, dky ktermu budete (resp. nebudete) mt halucinace, plakty s nahmi dvkami, kter Vm po poit absintu dovol cokoliv a livmi fakty, e se jedn o pit, dky ktermu si Gogh uzl ucho, dokonale vysvtluje fakt, pro je na eskm absintovm trhu v poped bylinn macert pevleen v roue absintovm, aby se lpe prodval. Natst se ale karta mon obrac, jeliko prav absint si zskv stle vce pznivc a spousta eskch bar a restaurac zaadilo do svho sortimentu nkter z ne uvedench absint.


esk prav absint, aneb svtl i zelen vjimky

Pvodn jsem se chtl rozepisovat o eskch vrobcch, kte propaguj sv bylinn macerty pod nzvem absint, ale nakonec jsem dospl k zvru, e bude vhodnj, kdy spe vyzdvihnu producenty, jejich vrobky se absintu hodn pibliuj, ba dokonce dobrm absintem skuten jsou.

Absinthe St. Antoine

Absint, jen byl uveden autorem Martinem ufnkem pouze pro esk trh v noru roku 2008. Jde o absint vyrbn sprvnm zpsobem a zrove clen vyrbn pro esk trh. Dky degustacm a nslednm radm zahraninch expert se ufnek pustil do experimentovn a ji 2. are St. Antoine jasn dvala najevo, e prvn esk autentick absint je skuten na svt a pipraven bojovat za svou pze. 11.11.2009 byla do svta vyputna 3. are St. Antoine, jeho kvalita se ji skuten me rovnat se svtovou konkurenc, co potvrzuj recenze pednch absintovch znalc. St. Antoine se navc nyn vyv do irho svta, od Ruska pes velkou loui a do USA. V tuto chvli nejlep a nejdostupnj vrobek pro esk absintov konzumenty.


Mead Base

V listopadu 2010 uvedl Martin ufnek na trh raritku v podob absintu, jeho zkladem je medovinov destilt. Jde v podstat o svtov unikt, jeliko vroba tzv. Mead Base absintu je velice nkladn. Medovinov zklad dv absintu pjemnou a mandlovou jemnost, navc velmi dobe strne. Vroba Mead Base byla limitovna jen nkolika mlo lhvemi a dnes (bezen 2011) jej lze zakoupit na nkolika poslednch mstech, jako nap. v Absintherii, viz odkazy.


La Grenouille

La Grenouille, pezdvan "ba", je nslednkem italskho absintu L'Italienne od lihovarnka Stefana Rossoniho. e je tento absint v sekci esk absint, jest vsledkem spoluprce Rossoniho a ufnka, piem Rossoni penechal v moravskch Boricch know-how a La Grenouille je nyn vyrbn v echch bez dozoru pvodnho tvrce. Jde o pikov absint, kter by eskm konzumentm rozhodn neml uniknout! Na trhu dostupn od listopadu 2010, ale posledn are byla vyplena v roce 2016 (vbec posledn lahvovn v r. 2017) a protoe lo o absint s nejmenm obratem, byla vroba (prozatm) ukonena.


L'Ancienne

Stejn jako La Grenouille, je i L'Ancienne takt produktem italskho lihovarnka Rossoniho, kter tento absint vyplil opt spolen s Martinem ufnkem. Nicmn L'Ancienne je o nco zajmavj ne pedchoz "ba". Jde o vbec prvn repliku vintage absintu. Jade absinty se sna tak replikovat pvodn stolet absinty, ale L'Ancienne jde o krok dl a replikuje i samotn staen! To znamen, e jde o nov absint, jeho chuov profil se podob stoletm absintm natolik, jak se to jet dnmu jinmu absintu nepodailo. K L'Ancienne se ve zajmav historie; v listopadu 2009 Stefano Rossoni poslal vzorky na degustaci pijkm z legendrnho fra feeverte.com. Vzorek byl ohodnocen velice pozitivn s ujitnm, e jde urit o vintage absint, podobn Pernodu Fils kolem roku 1930. Kdy Rossoni el s pravdou ven a oznmil, e o nejde o vintage, ale o jeho vlastn projekt, zskal si tm nkolik zamraench len tamnho fra. Natst L'Ancienne (alias Mysterysinthe) ani jeho tvrce zatraceni nebyly a v noru 2011 byla k dispozici velmi limitovan nabdka pmo od Martina ufnka v potu nkolika mlo destek lhv. Pestoe jde o velice nkladnou vrobu, budouc produkce L'Ancienne nen pln zatracena a dal are tohoto archivnho skvostu mon spat svtlo svta. Nkolik lhv bylo odeslno tak do praskho baru Hemingway (viz odkazy), kde mete L'Ancienne ochutnat. Posledn are byla vyplena v roce 2014 a s nejvt pravdpodobnost jde o posledn ari tohoto legendrnho absintu, nebo (dnes u Amerian) Stefano Rossoni odmt kvli nkolika mlo litrm ltat pes polovinu svta a spoluprce s Martinem ufnkem tm pdem kon.


Amave

V noru 2016 se k absintov rodin v destilanm dom ufnek pidal nov blanche absint Amave. Tvrce Martin ufnek nechtl pvodn blanche absint nikdy vyrbt, ale voln trhu neodolaj ani ti nejsilnj. Amave je jemn la bleue absint dle vcarskho vzoru s volt 53%, uren primrn pro koktejlov svt.


Justifie & Ancienne

Protoe se vroba legendrnho absintu L'Ancienne zastavila, pustil se Martin ufnek do novho projektu jmnem Justifie & Ancienne. Jde o jaksi mezilnek mezi St. Antoine a L'Ancienne, kter byl navc na dva msce uloen v dubovm sudu. Prvn are (2016) byla vyrobena jen v objemu 225 litr a dal are budou vyrbny jen pi nashromdn toho nejlepho pelyku.


Absinthe Nymph

Absinthe NymphV roce 2013 byl vyroben experiment ve spoluprci Martina ufnka a lena komunity absinthemafia.com. Mal are o cca. 110 litrech byla uloena do sklepa, odkud ji koupil majitel L'ORu Pavel Varga, kter tto bylinkov bomb dal na konci roku 2017 nzev Absinthe Nymph a na potku roku 2018 bylo 154 lhv vyputno do svta, resp. zaalo se prodvat v prask Absintherii v Jilsk ulici. Jde o limitovanou edici, kter se s nejvt pravdpodobnost ji nebude dle vyrbt.


Totln Vytrouben Absint

7. 6. 2018 se ve (speakeasy) baru Eccentric Club konalo slavnostn oteven limitovan edice na poest eskoslovenskho jazzovho trumpetisty Laca Decziho. Na poest mistra byl vyroben absintov experiment, kter se Martinovi ufnkovi velice povedl. Skloubil pomeranov kvty a prvotdn pontarliersk pelynk, z eho vzeel skuten koncert v lhvi. Pomeranov kvty supluj anzov aroma, take "Vytrouben" zachutn i lidem, kte anzovky moc nemus. lo bohuel o jednorzovou edici a dal are se ji vrbt nebudou. Marketing byl navc tak vyhypovan, e Totln Vytrouben Absint se vyprodal bhem nkolika hodin. Na otvrace bylo nkolik lhv (cca. 20) podepsno samotnm Lacem. Je nasnad oekvat, e takto signovan lhve nabydou asem nkolikansobnou hodnotu.


Dubied - ufnek 1798

Pokud nkdy v esku nastane absintov boom, ze kterho se prav absint dostane do hlavnho gastronomickho proudu, bude za tm cht necht stt lihovar ufnek. Martin ufnek se ohromnm tstm dostal k pvodnm vrobnm protokolm Fritze Duvalla, kter v 19. stolet pevzal vbec prvn absintovou palrnu Dubied Pere et Fils. Dky tmto protokolm (spolen s prvotdnmi bylinkami s nejlepm pelykem z Pontarlieru) bylo v jnu 2018 uvolnno 220 litr repliky absintu, jeho historie zan prv ped 220 lety v roce 1798. Pedn absintov znalci se shoduj, e profil skuten odpovd onu pvodnmu absintu, jeho 2 zachoval lhve se v roce 2018 naly - jedna skonila v muzeu v Mtiers a druh byla otevena a rozlita ve vzorcch pednm absintovm nadencm (dmu se pchou, e do tto nepoetn skupinky patm). Jde opt o limitovanou edici, nicmn vroba dalch arch nen 100% zapovzena. ;)


This is not Dubied

Nen novinkou, e absintov palii experimentuj s destiltem z matolin (grappa) coby zkladem pro absint. A protoe Martin ufnek jede motto "kdy u nco, tak a to stoj za to", pouil k vrob zkladu matoliny z odrdy Chardonnay z oblasti Champagne. Milci umivho vna Champagne jen nevcn kroutili hlavami. This is not Dubied je postaven na naprosto stejnm receptu, jak byl pouit u absintu Dubied - ufnek 1798, jen s tm rozdlem v zkladu - pvodn Dubied je postaven na velejemnm lihu, This is not Dubied na destiltu z matolin. A z toho absintu to je sakra ctit! Nejdominantnj a nejaromatitj absintov zklad z borick palrny.


Absinthe Impressionist Edition

Kdy se da, tak se da! V srpnu 2019 byly na e-shopu alkohol.cz sputny benefin aukce pro Nrodn galerii s limitovanou (50 lhv) edic absintu Impressionist Edition. Jde o novou ari absintu Dubied - ufnek 1798 s etiketou, kterou navrhl Ale Najbrt. Z aukc se stal okamit hit a vtina lhv se prodala kolem 20 000,- K (za lhev!). 9.9.2019 probhla iv aukce lhv s poadovmi sly 2. a 9. v palci Kinskch v Nrodn galerii. Lhev s slem 1. byla vydraena 25.11.2019. Vech 50 lhv bylo prodno za neuvitelnch 1 581 103,- K!


Private Reserve

14.9.2019 bylo uvolnno nkolik mlo lhv dal limitky Private Reserve. Kolem 30 lhv bylo vyprodno za 12 sekund. Jde v podstat o vylepenou verzi L'Ancienne z roku 2012, kterou si Martin ufnek a Stefano Rossoni chtli udlat pro sebe. Na zklad nalhn len esk absintov mafie byla st tto rezervy vyputna do prodeje. Po aromatick a chuov strnce jde o ten nejlep absint, kter kdy opustil brny borick palrny. Co se projevilo hned na ernm trhu, kde se tyto lhve krtce po vyprodn zaaly okamit prodvat za destky tisc.Toulouse Lautrec Likrka Cami

Likrka Cami, nachzejc se v Dobronici u Bechyn, vyrb absint Toulouse Lautrec, kter je primrn uren na export, ale lze ho koupit v nkterch praskch obchodech a to varianty Toulouse Lautrec Qualite Extra Superieure, Toulouse Lautrec deuxieme Edition, La Bleue extra suprieure a Toulouse Lautrec Christmas edition, dlouhou dobu jedin prav verte absint vyrbn na esk pd. Posledn ti varianty lze zakoupit pouze pes objednvkov formul na strnkch likrky Cami, nebo pes internetov strnky Absinth-oase. Ve sv dob (2005 - 2008) lo o nejlep esk absint, ne jej pedbhly produkty z Boric u Blatnice, viz St. Antoine ve.

Pestoe tyto absinty uvdm v sekci esk prav absint, tak je nutno brt v potaz, e vechny zde uveden absinty z likrky Cami maj s eskou republikou spolen pouze msto vroby. Ve se sice vyrb v Dobronici u Bechyn (mimo jin velice pkn msto pro nvtvu), ale jejm zkladnm tvrcem je Ulrich Hosse z nmeck spolenosti Absinth-oase. Nen proto divu, e se jedn spe o exportn artikl a na eskch strnkch likrky Cami tyto absinty vlastn ani nenajdete.

V prvn polovin ervence 2008 likrka Cami vypustila do svta dal dva typy absintu. Absinth Sinopale a Absinth L ' Exceptionnel. Jde o vylepenou verzi verzi Toulouse Lautreca, chu svho pedchdce nezapou, na druhou stranu maj velice pknou barvu a louche efekt pat k tm nejlepm, jak jsem kdy vidl. Dostupn jsou opt pes objednvkov formul na strnkch Cami, nebo na Absinth-oase.

 

V prvn polovin roku 2009 pichz na trh dal vylepen pedelch Cami absint v podob absintu Devil. Jde o novj generaci absintu, ke ktermu byly do lhve pidny pravdpodobn yzopov stonky.

V druh polovin jna 2009 byl zahjen prodej dalho artiklu likrky Cami, Hieronymus Bosch Temptation verte a Hieronymus Bosch Temptation La Bleue. Jde v podstat o dal evoluci pedchozch dvou absint.

Na konci roku 2010 uvedla likrka Cami dal dva absinty, Karmagiddon a Gothicsinth. Jde o extrm, jeho clov skupina jsou extrmist, nebo extrmn vyznavai gothic stylu. Cca. 90% alkoholu. Ml jsem monost ochutnat pouze Gothicsinth; jde o tmav erven (rouge) absint, jen se svou chut bl spe pastism, hrav bylinkov aroma rozhodn neekejte.

Il Divino Boemo

V tichosti a by ji takka v zapomnn byl likrkou Cami v ervenci 2011 vyputn do svta dal absint tentokrt s nzvem Il Divino Boemo. Dky zklamn z pedchozch dvou 90% absint se nikomu (vetn m) do degustace tohoto kousku (propagovn s afrodiziaklnmi inky) zatm nechce.

Ultra Maxima

Absint Ultra Maxima je reakce na rozvjejc se absintov trh. Ulrich Hosse zan experimentovat a v tomto ppad destiluje nesuen bylinky, tzn. z louky pmo do destilanho kotle. Praxe ojedinl, ale vsledek je rozhodn zajmavj ne pedchoz pokusy. Zrove m jt o limitovanou edici z konce roku 2013, nicmn v roce 2014 byla vyrobena druh are.

Absinthe du Jubile 15

V duchu pedchozho experimentu Ultra Maxima pokrauje jubilejn absinth Absinthe du Jubile. Od likrky Cami jde bezkonkuren o nejzajmavj poin za posledn roky. Podle m jde o nejvhodnj absint do barov mixologie - a samotnou vn ani chut absint v podstat nepipomn, velmi by se hodil do mchanch npoj. Na trhu se objevil v druh polovin roku 2015 a dle informac z webu absinth-oase jde jedinou ari, jej vroba se ji nebude opakovat.

Quantenspringer

Na podzim roku 2017 byl uveden na trh absinh Quantenspringer. Jde o dal experiment s medovinovm zkladem a zrove o ten neslad absint na svtovm trhu.

Esprit de Sante

V sprnu 2018 uvedl Uli Hosse pokraovatele limitovan edice (Absinthe du Jubilee 15) absint Esprit de Sante, jen se nese v podobnm duchu a jeho si natst vimli i absintov znalci mimo Nmecko (a mimo esko), co je dobe, protoe si to tato uniktn medukov bomba plnm prvem zaslou (nehled na to, jak moc se od klasicky chutnajcch absint li).Absinthe Petit Frre

Spolenost L'OR, kter stoj za (rdoby) thujonmi bombami, uvedla v listopadu 2011 na trh hned dva absinty, kter (na rozdl od jejich pedchozch kousk) bez okolk pat do rodiny pravch absint. Lze to povaovat za revoluci, jeliko L'OR macerty dominovaly "macertovmu" trhu, kde se dky velkmu hypu a vbornmu marketingu po mnoho let tily nemal pzni. Na druhou stranu absint Petit Frre je odpovd na vzrstajc poptvku po pravm absintu, co pny z L'ORu lecht. Jde o verte i blanche verzi. Premirov are nebyla natolik poveden, aby se tento absint mohl postavit vedle vtench eskch absint z Boric (viz ve, USY), nicmn nikdo uen z nebe nespadl a pokud bude v dalch arch vylepen postup vroby a pouity lep bylinky, budou mt et milovnci pravho absintu dal dvod k radosti.Kyle Absinthe

Ji v noru 2012 mli nkte lenov esk absintov mafie monost ochutnat prvn destilovan poin Kyla Bairnsfathera. lo v podstat o velkou senzaci, nebo Kyle do t doby sklopevn prosazoval metodu studen filtrace a destilaci povaoval za metodu zastaralou a peitou. Na trh se oficiln dostal a v polovin roku 2013. Pestoe kvality nejlep absint Kyle sice nedosahuje, jde vborn posun smrem kupedu, nebo jde o mnohem pitelnj absint ne pedchoz Bairnsfather macerty. Varianty jsou sice dv, verte a blanche, ale rozdl nen na prvn pohled pli patrn. Kyle Bairnsfather zrove nepolevuje ve svm novm destilanm konku a plnuje vrobu dle zlepovat. Chyte byla zvolena i lhev, kter jako by vzdvala hold Havel Alpen absintu, viz ne.

Virgin Verte

V roce 2016 byl Kylem Bairnsfatherem uveden na trh dal prtahov destilt, tentokrt verte pod nzvem Virgin Verte. V roce 2017 vyla dal are, jej kvalita se d nyn bez okolk srovnat se svtovou pikou. Jde jen dal dkaz, e kdo neusne na (pomyslnch) vavnech a pokrauje ve zlepovn, vsledky se dostav.Hill's Absinth Verte

Co bylo ped lety prakticky nemysliteln, se na potku roku 2014 stalo skutenost. Hill's Liquere pichz se skutenm absintem. Paradox eskho absintu tm zskv dal rozmr. Zrove se potvrzuje, e skuten absint zskv na eskm trhu vt a vt msto. Prvn komern are Hill's absinthu verte byla vydna v limitovan edici 400 lhv. A protoe jde o skuten bylinn destilt, je samozejmost, e svho pedka Hills absinth, jen stoj za novodobou absintovou revoluc, nechv na chuovm poli daleko za sebou. Likrka Hill's pechz svj pseudo-absintov stn a vydv se (snad) na cestu skutenho absintu. Dkuji a drm palce!Absint z lhve

V listopadu 2019 zajet rodinn plenice Zub vypustila nov projekt - Absinth z lhve. Za vrobou stoj star a zkuen destilatr s letitmi zkuenostmi nabytmi v esk palrn Fleret. Do jak mry jde opravdu o njak star recept, zatm jist nen, prvn are takt nen dn hitparda, nicmn nikdo uen z nebe nespadl, take drm palce dalmu pravmu eskmu absintu!Kotick absinthe

Patrn nejmn npadn prav esk absint z palrny Karfkv dvr se objevil bez sebemen propagace nkdy v polovin roku 2017. Dostupn pmo v Koticch, ppadn v praskm zahrdkstv (ano, tete dobe) Chldek. A nejde o nim vynikajc absint, m zde sv msto, nebo jde skuten o prav prtahov destilt se vm vudy.Oliva Absinthe

Velice zajmavm produktem je Oliva Absinthe, jeho strnky z roku 2005 vypadaj velmi dvryhodn. V dobch jeho uveden na trh vyvolal Oliva Absinthe mrn rozruch na poli absintovch expert, jeliko do t doby nebyla historicky potvrzena vroba pravho absintu na zem prvorepublikovho eskoslovenska, resp. jet Rakousko-Uherska v dobch absintovho vrcholu. Spolenost Oliva byla natolik odvn (nebo mon dkladn), e vyla do svta s tvrzenm, e objevila zpustlou destilrku, kter byla koncem Prvn republiky oputna a kde byl pvodn vyrbn autentick absint. Oliva to dokazuje archivliemi a zpisky samotnho Viktora Olivy, kter s absintem piel do styku. Bohuel neznm nikoho dalho, kdo by podniknul badatelsk sil za elem potvrzen argumentu, e absintov renom patilo na pelomu 19. a 20. stol. i esku. Spolenost Oliva je navc siln experimenttorsk, jeliko do svta vypustila i nkolik lahv Oliva absintu, kter ml bt bublinkov (Ambrosia, men lhevn na obrzku), podobn jako umiv vno. V roce 2008 to vypadalo s Olivou bled a ve vedlo k domnn, e produkce Olivy zkrtka zanikne. K velkmu pekvapen dolo v lt 2009 v Londn na mezinrodn souti vna destilt, kde Oliva Absinthe Suprieure zskal krsn druh msto, nae potkem roku 2010 vystril Oliva Absinthe sv rky i na esk trh. are, kterou jsem ml monost ochutnat v noru 2010, byla velmi hok, co bylo zpsobeno vyuitm pelyku pravho v barvc sti, co je chyba - jedin pelynk, kter by se ml pi barvc sti vyut, je pelynk msk. Nicmn jde o prav absint a vyznauje se zajmavou (by zatm utlumenou) chut. K velkmu pekvapen bude Oliva distribuovan spolenosti Delis (!!!)Havels Alpen Absinth Martin ebor

Dlouho jsem pemlel, zda mm tento absint v tto sekci tak zmnit, jeliko zskat Havels Alpen dnes u lze pouze pes www.absinth-oase.de, protoe se ji dlouho nevyrb. lo o autentick, destilac pipraven, przran blanche absint. Na konci roku 2010 se mi dostalo pleitosti tento absint ochutnat, z eho mohu usoudit dv vci:
- Je to skuten prav blanche absint, o em m vedle chuti pesvdila etiketa, na n bylo napsno, e se jedn o prtahov bylinn destilt. esk republika tedy opravdu mla potkem 21. stolet prav absint.
- Chu, alespo v porovnn s nejlepmi absinty na trhu, je spe prmrn, steriln, jak zl jazykov tvrd, "pendrekov". Rozhodn ale nen Havels Alpen hok, kdybych jej ochutnal v dobch, kdy se o prav absint v R nedalo zavadit, lo by o TOP absint. Dnes bohuel ediv prmr.

By to byl tehdy velice nadasov produkt, neml na eskm (thujonem zdecimovanm) trhu anci uspt. Pbh tvrce Martina ebora by si vbec zaslouil samostatn lnek. Martin ebor spchal roku 2003 sebevradu. Firmu pevzal Kyle Bairnsfather, ale vroba Havels Alpen Absinthu ji obnovena nebyla. Bairnsfather se dlouho drel vroby pouhch macert, kter propagoval coby absinty vyroben novou studenou filtrac, ale v roce 2013 uvedl na trh svj prvn prav absint Kyle, jeho lhev npadn pipomn Havels, viz ve.


Zpracoval Habu. 2008 - 2019
Valid XHTML 1.0 Transitional